Source: SDG Nederland

Met de 17 SDG’s maken we de wereld mooier – en iedereen kan bijdragen

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel Duurzaamheidsdoelen geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

De SDG’s: 17 duurzaamheidsdoelen

Armoede, geen toegang tot goed onderwijs, klimaatverandering. De moed kan je in de schoenen zinken als je aan zulke grote en complexe problemen denkt. Want in je eentje kun je toch nooit honger uitbannen, of het plastic probleem oplossen? Nee, dat klopt! Maar wat nou als we allemaal ons steentje bijdragen? Burgers, bedrijven én de overheid? Als we ons gezamenlijk inzetten? Dan maken we stap voor stap de wereld eerlijker, schoner, duurzamer en inclusiever.

De 17 Duurzaamheidsdoelen variëren van “goede gezondheid en welzijn” tot “kwaliteitsonderwijs” en “klimaatactie” en zijn er allemaal op gericht om van onze planeet een fijne plek te maken voor alle mensen en andere aardbewoners. Dit zijn ze alle 17 op een rijtje:

Source: None

SDG 1 – Geen armoede

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven, dat is het speerpunt van SDG 1. Daarnaast is er bepaald dat landen zich moeten inzetten voor sociale zekerheid. Dit betekent bijvoorbeeld het opzetten van programma’s voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar niemand buitenspel staat. Mireille Geijsen geeft met i-did alvast het goede voorbeeld.

Lees hier meer over SDG 1 – geen armoede

Source: None

SDG 2 – Einde aan honger

Wereldwijd heeft 1 op de 9 mensen onvoldoende toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. Tegelijkertijd blijft de wereldbevolking groeien, waardoor er nog meer monden gevoed moeten worden. SDG 2 streeft naar een einde aan honger, malnutritie en streeft naar een duurzame voedselproductie. Sadiman uit Indonesië wachtte niet tot 2030 en redde zijn dorp eigenhandig van de hongersnood. 

Lees hier meer over SDG 2 – einde aan honger

Source: None

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn

Het kindersterftecijfer is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gedaald met 53% ten opzichte van 1990 en moedersterfte met 44%. Toch is hier, met name in ontwikkelingslanden, nog een wereld te winnen. Met SDG 3 wordt een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden gepromoot.

Lees hier meer over SDG 3 – goede gezondheid en welzijn

Source: None

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs

Alle kinderen minimaal een basis en een middelbare school diploma, daar staat SDG 4 voor. Gelukkig zijn er overal ter wereld al mensen die zich hiervoor inzetten. Ook in Nederland. Zo kunnen leerlingen uit alle milieus via Stichting Leren voor de Toekomst toegang krijgen tot huiswerkbegeleiding. Naast toegang tot onderwijs is de kwaliteit van het onderwijs belangrijk: leerlingen moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid. 

Lees hier meer over SDG 4 – kwaliteitsonderwijs

Source: None

SDG 5 – Gendergelijkheid

Ook al is de positie van meisjes en vrouwen in de afgelopen jaren flink verbeterd, in de praktijk worden zij nog steeds vaak achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen. Met SDG 5 wordt aan gendergelijkheid gewerkt in de politiek, de economie en het openbare leven.

Lees hier meer over SDG 5 – Gendergelijkheid

Source: None

SDG 6 – Schoon water en sanitair

Door problemen als een slechte infrastructuur sterven er nog elk jaar miljoenen mensen aan ziekten die veroorzaakt worden door vervuild drinkwater of slechte hygiëne. SDG 6 zet zich in voor duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. Het voorkomen van vervuiling, zoals dankzij dit historische besluit in Delaware gebeurde, staat hoog op de prioriteitenlijst.

Lees hier meer over SDG 6 – Schoon water en sanitair

Source: None

SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

Energie is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Enerzijds heeft 1 op de 5 mensen nog geen toegang tot energie. Anderzijds halen we nog veel energie uit vervuilende fossiele brandstoffen. Met SDG 7 wordt gestreefd naar toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Door van hernieuwbare bronnen gebruik te maken, bespaar je bovendien een hoop op je energierekening. Deze school weet daar wel raad mee.

Lees hier meer over SDG 7 – betaalbare en duurzame energie

Source: None

SDG 8 – Waardig werk en economische groei

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei. Bedrijven als Fairphone nemen het voortouw en werken keihard aan eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden.

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

Source: None

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Zonder goede infrastructuur is het aanbrengen van verbeteringen in onderwijs, gezondheidszorg of drinkwater lastig. Met SDG 9 wordt gewerkt aan het ontwikkelen en behouden van veerkrachtige infrastructuren en het stimuleren van innovatie. In Milaan 35 km aan wegen toebedeeld aan fietsers.

Lees hier meer over SDG 9 – industrie, innovatie en infrastructuur

Source: None

SDG 10 – Minder ongelijkheid

Tussen, maar ook binnen landen, is de inkomensongelijkheid toegenomen. Niet alleen in ontwikkelingslanden, ook in ontwikkelde landen wordt de kloof tussen arm en rijk groter. Deze CEO laat zien hoe het anders kan en hoe we SDG 10 kunnen bereiken. Hij leverde 1 miljoen aan salaris in, zodat zijn personeel meer kan verdienen. 

Lees hier meer over SDG 10 – minder ongelijkheid

Source: None

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Steeds meer mensen wonen in steden. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, luchtkwaliteit en afvalbeheer. Door anders naar reststromen te kijken, laat De Clique zien dat een groot deel van het stedelijke afval hergebruikt kan worden en draagt zo bij aan het behalen van SDG 11.

Lees hier meer over SDG 11 – duurzame steden en gemeenschappen

Source: None

SDG 12 – Verantwoorde productie en consumptie

Het produceren en consumeren van goederen kan en moet anders: het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd, verspilling moet worden geminimaliseerd en we moeten de verschuiving maken naar een groene levensstijl. Daar draait SDG 12 om. Dat afval daadwerkelijk als nieuwe grondstof kan dienen, wordt bewezen door studenten van de TU Eindhoven, die een auto van afvalmaterialen bouwden.

Lees hier meer over SDG 12 – verantwoorde productie en consumptie

Source: None

SDG 13 – Klimaatactie

De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Met SDG 13 wordt actie ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat het nog niet te laat is om het tij te keren, bewijst deze organisatie, die maar liefst 500 miljoen bomen in 5 jaar tijd wil planten.

Lees hier meer over SDG 13 – klimaatactie

Source: None

SDG 14 – Leven in het water

Driekwart van ons aardoppervlak is bedekt met oceanen. De oneindige blauwe wateren zijn onmisbaar voor de opslag van CO2, de creatie van zuurstof, handel, transport, telecommunicatie en onze eiwitten. SDG 14 maakt zich hard voor bescherming van deze essentiële ecosystemen. Net als Nikki Spil, die door zeewier te kweken vervuiling van zeewater tegengaat.

Lees hier meer over SDG 14 – leven in het water

Source: None

SDG 15 – Leven op het land

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop. Zo schonk dit stel in Nieuw Zeeland 900 hectare natuurgebied aan een liefdadigheidsorganisatie voor natuurbehoud.

Lees hier meer over SDG 15 – leven op het land

Source: None

SDG 16 – Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is ontwikkeling bijna niet mogelijk. Geweld, corruptie en wapenhandel moeten een halt toegeroepen worden. Met SDG 16 krijgt dit belangrijke punt de aandacht die het nodig heeft. 

Lees hier meer over SDG 16 – vrede, justitie en sterke publieke diensten

Source: None

SDG 17 – Partnerschap om de doelen te bereiken

Niemand kan alleen de wereld mooier maken. Daarom is de laatste SDG in de lijst, SDG 17, gericht op samenwerking tussen regeringen, het bedrijfsleven en de maatschappij. Om partnerschappen te bevorderen, biedt SDG Nederland onder andere een online platform aan waar de verschillende betrokkenen elkaar kunnen vinden.

Lees hier meer over SDG 17 – partnerschap om de doelen te bereiken

Brightvibes en de Sustainable Development Goals

Bij BrightVibes geloven we in de kracht van positieve verhalen. Als tegenhanger van het vele negatieve nieuws, zetten wij inspirerende change makers in de spotlight en laten we zien dat er overal ter wereld gewerkt wordt aan positieve verandering. Dat verandering mogelijk is en dat het al gebeurt. Dat er steden zijn die hun eigen voedsel verbouwen en tegelijkertijd hun inwoners van werk voorzien. Dat gelukslessen net zo belangrijk zijn op school als wiskunde en dat er ondanks klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis diersoorten zijn die na jaren terugkeren naar hun oorspronkelijke leefomgeving. BrightVibes staat daarom volledig achter de Sustainable Development Goals. Dit dragen we uit door op onze website bij steeds meer artikelen te laten zien welke SDG of SDG’s ze ondersteunen. Ook maken we samen met SDG Nederland inspirerende video’s die laten zien hoe er in Nederland gewerkt wordt aan het maken van lokale, nationale en internationale impact en het bereiken van de SDG’s. Wil je meer weten over SDG Nederland of de 17 duurzaamheidsdoelen? Neem een kijkje op de website van SDG Nederland.

SDG Nederland

Wil je meer weten over SDG Nederland of de 17 duurzaamheidsdoelen? Neem een kijkje op de website van SDG Nederland.

Support Now