Source: Maatrje Geels/news.cision.com

Hoe duurzame productie van ons voedsel bijdraagt tot het herstel van de biodiversiteit.

Prof. Dr. Louise Vet pleit er voor om in plaats van producten over de hele wereld te verspreiden, te streven naar een meer lokale productie, in combinatie met de beste kennis over hoe dat op een natuurinclusievere manier kan gebeuren.

Hoe duurzaam geproduceerd voedsel bijdraagt tot het herstel van de biodiversiteit

Prof. Dr. Louise E.M. Vet zegt dat haar grootste zorg niet COVID is, en zelfs niet het klimaat: het is het verlies aan biodiversiteit, omdat we maar één planeet hebben, er geen ‘Planeet B’ is. In feite, zegt Vet, is dit hele natuurlijke systeem juist het systeem dat het ons als mensen mogelijk maakt op deze planeet te leven, en we moeten werken met ons natuurlijke kapitaal en leven van de rente, en niet leven van het kapitaal. De professor waarschuwt dat wat we nu doen, is dat we het kapitaal vernietigen, en dat er uiteindelijk niets meer over zal zijn. Vet biedt echter ook een levensvatbaar alternatief voor deze sombere voorspelling.

Prof. Vet zegt dat we moeten “werken aan ons natuurlijk kapitaal en leven van de rente.” Source: Maartje Geels/news.cision.com

Samen voor biodiversiteit: samen het verlies aan biodiversiteit herstellen

De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Want die afname heeft net zoveel impact boven de grond als in de bodem en onder het wateroppervlakte. En hij strekt zich uit van eencelligen tot insecten en van vissen, vogels of zoogdieren tot bomen en planten.

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. 

In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn ook 100+ partners en supporters bij onze beweging aangesloten. Met maar één doel: een rijker Nederland.

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel aanpak:

Kern van onze aanpak is dat iedereen grondgebruikers – zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren – kan stimuleren én waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak, net als samenwerking tussen de verschillende gebieden in Nederland.

Natuur, landbouw en openbare ruimte en steden

Natuurgebieden, landbouwgebieden, de openbare ruimte en steden zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland, want natuur kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de insecten die gewassen bestuiven en de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de stad. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een tiny forest in de stad, een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

We kunnen het niet alleen

Het is nu tijd voor de volgende stap. Het Deltaplan kon tot stand komen dankzij veel betrokken personen en organisaties. Om succesvol te kunnen zijn, hebben we meer partijen nodig die tot nu toe niet aan tafel zaten, zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die voor nieuw beleid kunnen zorgen. Maar ook bedrijven, belangenorganisaties en particulieren kunnen hun steentje bijdragen.


Bron: SamenVoorBiodoversiteit

Biodiversiteit is essentieel voor het behoud van ecosystemen en dus een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineengeslagen.
De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Biodiversiteit is essentieel voor het behoud van ecosystemen en dus een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineengeslagen. Source: SamenVoorBiodiversiteit.nl

Prof. dr. Vet kent haar vak: onderscheidingen en lofbetuigingen

Louise E.M. Vet is voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), een van de grootste instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan de Wageningen Universiteit.

Ze is biologe met een brede belangstelling voor ecologie en evolutie van multitrofe interacties. Haar onderzoek omvat chemische, gedrags- en moleculaire ecologie van planten en insecten in een gemeenschapscontext, en levert basiskennis op voor de strategische ontwikkeling van duurzame agro-ecosystemen die primair gebaseerd zijn op het voorkomen van plagen en ziekten (life-support functie van biodiversiteit). Ze is verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Vet ontving verschillende internationale prijzen voor haar onderzoek (o.a. British Rank Prize for Nutrition) en heeft zitting in diverse nationale en internationale besturen en commissies. Naast haar professionele belangstelling voor hoogwaardig ecologisch wetenschappelijk onderzoek vind ze het belangrijk om het belang van ecologie over te brengen op het grote publiek (lezingen, columns, media).

Bron: nioo.knaw.nl

Practice what you preach

Vet’s werk richt zich op het bereiken van een positieve interactie tussen ecologie en economie

Practice what you preach: van 2009-2011 was zij de drijvende kracht achter de nieuwbouw van het NIOO, het meest duurzame laboratorium/kantoorcomplex van Nederland (www.nioo.knaw.nl/en/building), gebaseerd op Cradle to Cradle/Circle Economy principes, waarvoor zij in 2012 de Gouden Piramide rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap ontving. Vet stimuleert publiek-private samenwerkingsverbanden om nieuwe eco-technologische ontwikkelingen te stimuleren.

Momenteel is zij, naast de vele andere besturen en commissies waarin zij zitting heeft, voorzitter van een brede maatschappelijke coalitie van wetenschappers, natuurorganisaties, agro-food keten, boeren, retail, banken die werkt aan een groot nationaal plan om de curve van biodiversiteitsafname om te buigen (Deltaplan Biodiversiteitsherstel). Zie samenvoorbiodiversiteit.nl

In december 2017 werd haar de hoogste onderscheiding van de British Ecological Society toegekend. Dit Honorary Membership is een erkenning voor uitzonderlijke bijdragen op internationaal niveau aan het genereren, communiceren en promoten van ecologische kennis en oplossingen.

In 2018 werd ze verkozen tot nummer 1 in de Duurzame 100, de jaarlijkse lijst van de "groenste denkers en doeners" van Nederland.

Bij haar aftreden als directeur van het NIOO op 31 oktober 2019 ontving zij de onderscheiding van Ridder in de Orde van de Leeuw der Nederlanden.

Bron: nioo.knaw.nl

Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak, net als samenwerking tussen de verschillende gebieden in Nederland.
Kern van onze aanpak is dat iedereen grondgebruikers – zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren – kan stimuleren én waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak, net als samenwerking tussen de verschillende gebieden in Nederland. Source: SamenVoorBiodiversiteit.nl

Samen voor biodiversiteit belichaamt de missie van de Sustainable Urban Delta Foundation

Samen voor Biodiversiteit is een goed voorbeeld van het soort initiatieven dat de missie van The Sustainable Urban Delta Foundation belichaamt, namelijk: steden inspireren en in staat stellen om voedselproducerende gemeenschappen te worden en zo een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren.

De Sustainable Urban Delta Foundation is opgericht om megasteden te inspireren tot het maken van keuzes die de deur openen naar gezonde en duurzame stedelijke groei. Een cruciaal element van hun aanpak is de productie van lokaal, gezond en vers voedsel. Dit kan zowel binnen steden als op onontwikkelde landbouwgrond rondom steden, de zogenaamde Green Belts. Sustainable Urban Delta wil de aanjager en de schakel zijn om een betere toekomst te creëren.

Om te laten zien hoe stedelijke omgevingen kunnen worden getransformeerd, helpt Sustainable Urban Delta stadsbesturen, organisaties en burgers bij het creëren van tastbare resultaten. Bekijk hieronder hun video over Samen voor Biodiversiteit. 

Waarom duurzame productie van ons voedsel bijdraagt tot het herstel van de biodiversiteit. Professor Louise Vet waarschuwt dat we nu bezig zijn het systeem te vernietigen dat het ons als mensen mogelijk maakt op deze planeet te leven. Niet alles is echter verloren, want professor Vet biedt ook een levensvatbaar alternatief voor deze sombere prognose. Source: Facebook/SustainableUrbanDelta
Source: Sustainable Urban Delta

LOUISE VET EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

‘Louise Vet’ maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 3 – GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Het kindersterftecijfer is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gedaald met 53% ten opzichte van 1990 en moedersterfte met 44%. Toch is hier, met name in ontwikkelingslanden, nog een wereld te winnen. Met SDG 3 wordt een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden gepromoot.

Lees hier meer over SDG 3 – goede gezondheid en welzijn

Source: None

SDG 11 – DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Steeds meer mensen wonen in steden. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, luchtkwaliteit en afvalbeheer.

Lees hier meer over SDG 11 – duurzame steden en gemeenschappen

Source: None

SDG 12 – VERANTWOORDE PRODUCTIE EN CONSUMPTIE

Het produceren en consumeren van goederen kan en moet anders: het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd, verspilling moet worden geminimaliseerd en we moeten de verschuiving maken naar een groene levensstijl. Daar draait SDG 12 om. 

Lees hier meer over SDG 12 – verantwoorde productie en consumptie

Source: None

SDG 15 – LEVEN OP HET LAND

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop. 

Lees hier meer over SDG 15 – leven op het land

DE STAD EN DE GROENE GORDEL (OPMERKELIJKE DOCUMENTAIRE)

Van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tot obesitas: alle grote uitdagingen waar de wereld vandaag de dag voor staat, hangen met elkaar samen. En de meeste daarvan kunnen worden opgelost door duurzame voedselproductie terug te brengen naar de stad. In de documentaire 'Sustainable Urban Delta; De stad en de groene gordel' neemt de Nederlandse ondernemer en veranderaar Meiny Prins ons mee op een opvallende reis langs 's werelds meest inspirerende voedselproducerende steden. - Sustainable Urban Delta.

Support Now