Source: None

Notice & Takedown Verklaring

Alle informatie op de BrightVibes website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden.

Notice & Takedown Verklaring

Alle informatie op de BrightVibes website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij de redactie van BrightVibes een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.


Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen,verzoeken wij een e-mail te sturen aan info@brightvibes.com. BrightVibes streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Een verzoek dat onvolledige informatie bevat, zal niet in behandeling worden genomen.

Inbreukmakende informatie

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen,dient u uw verzoek, als volgt nader toe te lichten:

  • Waar u de informatie heeft gevonden;
  • Motivatie voor uw verzoek;
  • Naam van de rechthebbende.

Bewijsstukken

Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen:

  • Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
  • Bewijs dat er sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem/haar op te treden.

Via de e-mail verzoekt u BrightVibes de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarbij verklaart u:

  • Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem/haar op te treden;
  • Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien BrightVibes uw verzoek gegrond acht, zal de gevraagde informatie worden verwijderen. Het verwijderen van die informatie impliceert niet dat BrightVibes enige aansprakelijkheid inzake erkent, noch erkent onrechtmatig te handelen.